Harta bibliotecilor

marți, 12 octombrie 2010

ISTORIE, CULTURĂ, PATRIMONIU

Muzeul Literaturii Române Iași, în colaborare cu Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Iași, cu susținerea Consiliului Județean Iași a organizat, în perioada 6-7 octombrie 2010, SIMPOZIONUL NAȚIONAL:ISTORIE,CULTURĂ,PATRIMONIU: Secțiuni:
I. Cultură și coivilizație românească în context european.
II. Istoria cărții.
III. Pedagogie muzeală/relații cu publicul.
IV. 15 ani de la inaugurarea Muzeului ”C.Negruzzi”. Familia Negruzzi în cultura română.

Instituția noastră a fost prezentă cu lucrarea: ”Biblioteca ”C.Negruzzi” Trifești- istorie și perspective”.
Pentru programul detaliat al Simpozionului național ”Istorie, Cultură, Patrimoniu” vă rugăm accesați link-ul
http://www.muzeulliteraturiiiasi.ro/utile.php
Aspecte din Secțiunea IV - unde am fost prezentă
Mircea Coloșenco (București)
Eugen Bâzgu (Direcția Patrimoniu și Arte a Ministerului Culturii Republicii Moldova)
Noemi Bomher (Universitatea ”Al.I.Cuza”Iași


BIBLIOTECA ”C. NEGRUZZI” TRIFEȘTI – ISTORIE,PERSPECTIVE” Tradiția este în viața omenirii continuitate în lupta și munca pentru cultură”
Vasile PârvanDin inițiativa lui Spiru Haret, Casa Școalelor prin decizia din 16 octombrie 1898, înființează biblioteci rurale pe lângă școli, sub conducerea învățătorilor. Iau naștere astfel 320 de biblioteci,câte 10 în fiecare județ.
Între cele 10 biblioteci din județul Iasi, s-a numărat și Biblioteca Populară din Trifești.
Munca educativă a bibliotecii era susținută de învățători, preoți și alți intelectuali ai satului.
În anul 1922 sub președinția istoricului N.Iorga se înființează Comisiunea bibliotecilor care elaborează Regulamentul special de funcționare a bibliotecilor populare. Conform acesteia bibliotecile populare formează o secție a bibliotecilor de pe lângă școlile primare rurale.
Dintr-un raport al aceleiași Comisii aflăm că în perioada 1924-1927 fiecare bibliotecă populară a fost înzestrată cu circa 170 volume.
Criza economică din perioada 1929-1933 produce o diminuare pe scara întregii munci de ridicare culturală a maselor în care s-au încadrat și bibliotecile populare.
Aflăm că în preajma celui de-al doilea razboi mondial, bibliotecile populare funcționează pe lângă școli.
Nu avem însă nici o statistică a mișcării bibliotecilor populare în acești ani, întrucât, după cum subliniază Emanoil Bucuța în art. său ”Politica bibliotecii și a cărții”, nu posedăm un oficiu de statistică care să împlinească această menire.
În comuna noastră , munca educativă a bibliotecii a fost susținută de cadrele didactice preoți și alți intelectuali.

Din anul 1953, Biblioteca comunală Trifești funcționează în actualul local adică în Căminul cultural. Dintre bibliotecarii care au continuat tradiția culturală îi amintim pe prof. Gălățeanu, prof. Ioan Crețu, prof. Gheorghe Nistoroschi, Maricica Slabu, bibl. Melitina Mocanu (1972-1978), înv. Ecaterina Zvorișteanu(Axinte) ( 1978-1980), înv. Mihai Teodor (1980-1990) iar din decembrie 1990 activitatea bibliotecii este coordonată de bibl. resp.Camelia Purice .
Biblioteca a aparținut și aparține în continuare comunității.
Drumul cărții a fost strâns legat de cel al bibliotecii. Sintetizând acest parcurs, bibliologul Dan Simionescu, membru de onoare al Academiei Române , afirma : ” Cartea și biblioteca sunt două noțiuni în perfectă armonie, care trăiesc bine una lângă alta, ba mai mult se completează în așa fel, încât una fără alta nu poate viețui… Cartea este mijlocul necesar de a trăi, o necesitate vitală pentru omul înzestrat cu pasiunea cunoașterii adevărului și a noului, pentru acel dotat cu simțul a tot ce este frumos în lume”.
Recunoscându-i-se importanța socială, în anul 1972 sub auspiciile UNESCO, se lansa ”Charta cărții”, document esențial pentru fundamentarea unei politici culturale moderne. Aceasta includea o serie de principii care sintetizau funcțiile cărții în societatea contemporană: fiecare are dreptul să citească, să beneficieze de binefacerile lecturii; cărțile rămân instrumente esențiale ale conservării și difuzării cunoștințelor acumulate în lume; ele sunt indispensabile educației. ”Charta cărții” recunoaște că bibliotecile sunt o importantă resursă națională, fiind privite prin prisma calității lor de serviciu public care ”favorizează lectura”, care depoziteză și răspândesc informații și cunoștințe din toate domeniile.
Legea bibliotecilor, Codul deontologic al bibliotecarului dar și recentul Cod etic al Bibliotecarului adoptat de Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România consfinţesc principiile fundamentale ale profesiei de bibliotecar cu referiri la obligaţiile bibliotecarului faţă de profesie, faţă de instituţia bibliotecii, faţă de utilizatori.

Astfel pentru buna desfăşurare a întegii activităţi bibliotecare, bibliotecarul actual a parcurs diferite programe de perfecţionare , training-uri de formare: cursul de bibliologie, Bazele biblioteconomiei, Dezvoltarea administrației publice locale, training-ul de formare:Biblioteca Publică-resursă în prevenirea consumului de tutun,alcool și droguri ilicite;cursul de sensibilizare la probleme de alcool-Metoda Hudolin;programul de perfecționare:Cele mai bune practici în bibliotecile publice; programul de formare profesională:Managementul prelucrării informației; cursul de formare profesională:Tehnologia informației și administrarea calculatoarelor cu internet pentru public.

Viața spirituală a comunei are la bază familia de cărturari Negruzzi argument care ne-a determinat ca din anul 2002 prin Hotărârea Consiliului Local Trifești, Biblioteca comunală Trifești să poarte numele scriitorului Constantin Negruzzi -
Biblioteca ”Constantin Negruzzi” Trifești .
În același an prin acordul Muzeului Literaturii Române-Iași ,biblioteca și-a deschis o filială la Casa Memorială ”Constantin Negruzzi ”–Hermeziu.
Biblioteca ”C. Negruzzi” Trifești deservește cele patru sate ale comunei Trifești cu o populație de 4033 locuitori
Orientarea spre utilizator a serviciului bibliotecar manifestată evident în ultimii ani, a presupus un schimb între cele două părți: utilizatorul – cel care și-a exprimat dorințele, nevoile, intențiile sale de informare, documentare, lectură și Biblioteca
”C. Negruzzi” Trifești, obligată să satisfacă aceste cerințe, să anticipeze așteptările interlocuitorului său. Astfel, relația bibliotecă publică - utilizator a devenit una ”personalizată”, bazată pe parteneriat și reguli impuse de o cooperare mutuală.
Și cum nici unul dintre drumurile viitorului nu este deschis pentru perspective centrate pe idei înțepenite ori inerție intelectuală , mutațiile tehnologice, dar și viața de zi cu zi ne supune la noi provocări.
Integrarea europeană a României a presupus un proces de compatibilizare a normelor, structurilor și practicilor cu cele existente în Țările Uniunii Europene. În acest context instituțiile statului au trebuit să-și modernizeze și diversifice serviciile pe care acestea le pun la dispoziția membrilor comunității.

Biblioteca ”C. Negruzzi” și-a asumat acest rol social și se află într-un continuu proces de modernizare.

Pentru activitatea managerială , fundamentale au fost și sunt următoarele obiective:
- Racordarea bibliotecii la standardele naționale și europene, în sensul folosirii tuturor serviciilor în scop de informare, cercetare, educație și recreere, toate puse în slujba comunității
- Pornind de la faptul că , în cadrul societății informaționale, biblioteca trebuie să aibă un rol de importanță strategică, automatizarea și informatizarea devin obiective obligatorii
- Biblioteca comunală , ca instituție de cultură, trebuie să pună în valoare cultura națională, fiind în acelașii timp, și un element de bază al educației permanente
- Asigurarea unor servicii de bibliotecă de calitate și pentru o achiziție de documente de bibliotecă care să acopere o paletă cât mai largă de interese de lectură
- Conlucrarea cu Consiliul Local Trifești, în sensul propunerii unor proiecte viabile de dezvoltare a bibliotecii
- Colaborarea permanentă cu celelalte instituții locale și județene…….
- Menținerea identității și activităților culturale în cadrul comunității
- O bună publicitate a întregii activități desfășurate de bibliotecă.

Din perspectiva bibliotecii noastre, lectura este una de tip instituționalizat,diverse categorii de cititori apelând la serviciile de lectură puse la dispoziția lor. Am asistat la o transformare a cititorului tradițional în utilizator - un concept mai apropiat de o societate a comunicării globale. Acest transfer conceptual are la bază și alte mutații care țin de mediul socioeconomic: titulatura de ”bibliotecă publică” este înlocuită cu titulatura de ”bibliotecă publică comunitară”, subliniindu-se astfel sarcina esențială a unei biblioteci publice, aceea de centru informațional, comunicațional și educațional pentru comunitatea în care activează. În acest context, dotarea bibliotecii noastre cu un sistem informațional propriu, văzut ca ”un ansamblu integrat al operațiilor de culegere, transmitere și prelucrare a datelor, sistematizare, analiză, păstrare și valorificare a informațiilor a făcut trecerea la consumul de informații , fiind integrată conceptului de ”utilizator”.La nivelul bibliotecii accentul de la funcția de conservare s-a mutat la cea de disponibilizare a informațiilor, de la activitățile de organizare a fondurilor la cele legate de educarea utilizatorilor.
Biblioteca ”C.Negruzzi” Trifești are achiziționat soft-ul de bibliotecă BIBLIOPHIL care extrage automat, din baza de date, titlurile nou intrate, care se conformează profilului utilizatorului, pentru a fi transmise către acesta ; se poate regăsi disponibilitatea unui document ce a fost rezervat. 80% din fondul de publicații fiind deja prelucrat în acest program.
Tot în sprijinul utilizatorilor s-a înființat un punct de informare legislativă. Utilizatorul regăsește în acest serviciu colecțiile de documente legislative ale României și UE, în format clasic și electronic. Baza de date este actualizată zilnic cu noile apariții.
Pentru cei mici am organizat BIBLIOCLUB - ul unde pot viziona desene animate și filme.
Și cum ”Internetul poate fi considerat corect ca o conversație fără sfârșit la nivel mondial” (Stewart Dalzell ), anul acesta s-a inaugurat noul serviciu de bibliotecă BIBLIONET- centrul de internet cu acces gratuit pentru public, derulat la nivel național și finanțat de Fundația Bill și Melinda Gates.
Noul serviciu vine în sprijinul locuitorilor comunității noastre întrucât au acces gratuit atât la calculatoare cât și la tehnologia informației ajutându-i să se informeze mai repede , să-și rezolve atât problemele personale cât și cele profesionale, să comunice mult mai ușor cu rudele sau prietenii din țară sau străinătate. Cu ajutorul echipamentelor din cadrul noului serviciu ei pot lista, scana , copia sau edita diferite texte - imagini. Cel mai important ,bibliotecarul, prin cursurile absolvite în cadrul acestui program , organizează cursuri de inițiere și formare în folosirea calculatorului săptămânal, în fiecare zi de miercuri ( ajutăm persoanele vulnerabile din punct de vedere al lipsei accesului la tehnologie; persoanele cu venituri mici și defavorizate; persoanele vârstnice,persoanele cu educație precară sau cu deficiențe de vorbire).

Viața spirituală a comunei este dominată de personalitatea scriitorului C. Negruzzi și a urmașilor acestuia Iacob (Jack), Leon, Mihai, Ella, Bob în jurul cărora s-au polarizat spirite luminate ale vremii, prieteni, scriitori, actori, boieri de viță, istorici, geografi (D. Giurăscu , S. Mehedinți).
Chiar dacă Negruzziștii s-au stins, flacăra aprinsă de ei continuă să ardă întreținută prin activități diverse: prezentări de carte, zilele deschise ale bibliotecii, întâlniri cu scriitorii, dramatizări de opere literare , concursuri pe teme date, programe artistice diverse, schimburi de experiență, dezbateri comunitare pe diferite teme realizate în parteneriat atât cu instituțiile din comună cât și din județ.
Pe parcursul anului 2010 au avut loc 19 activități cultural-educative,la care au participat 983 utilizatori activi şi potenţiali - desfășurate ca urmare a parteneriatelor încheiate cu instituțiile din comună, cu Biblioteca jud. ” Gh. Asachi” Iași, Muzeul Literaturii Române-Iași, Casa memorială ”C. Negruzzi” Hermeziu , Centrul de prevenire, evaluare și consiliere Antidrog Iasi; Fundația Solidaritate și Speranță Iași, Centrul de consiliere a cetățenilor Iași, Biblioteca Popricani …
Activitatea Bibliotecii ”C. Negruzzi” Trifești –se poate constata din următorii indici realizati de la începutul anului până în prezent:
- 881 volume achiziționate
- Indice de dotare de 2,15 vol./loc.
- Indice de lectură de 3 vol/ loc sau 3 utilizări serv. bibl./loc
- Indice de circulație a cărții de 1,3%
Şi, ca o primă modalitate de mediatizare într-un mod nonintruziv pentru utilizator şi un instrument de marketing , - blogul bibliotecii - alcătuit anul acesta are scopul vizibilităţii instituţiei şi implicit a activităţii acesteia, prin sporirea cantităţii de informări comunicate.
Ca obiective ne propunem :
- Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor oferite utilizatorilor prin creşterea nivelului de specializare a bibliotecarului;
- Crearea unei legături strânse între bibliotecă şi utilizatorii actuali;
- O politică de achiziţii performantă, care să preîntâmpine cererile utilizatorului;
- Accesul uşor la informaţii;
- Dezvoltarea infrastructurii bibliotecii şi a noi servicii de bibliotecă.
Cu mulţi ani în urmă prof. Dan Simionescu afirma: „…Biblioteca viitorului nu introduce metode noi de difuzare a cărţilor şi informare a cititorilor prin informatizarea şi automatizarea diferitelor servicii. Bibliotecarul trebuie să fie pregătit din timp pentru schimbare, pentru =şocul viitorului!=”

Bibliotecar responsabil Camelia Purice

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu